Salgs- og leveringsbetingelser – Erhverv

For aftalen gælder AB18 med nedennævnte ændringer, tilføjelser og præciseringer, samt det afgivne tilbud, herunder eventuelle faglige forbehold.

HH Installations ApS kan forlange, at bygherren/hovedentreprenøren stiller den i AB 18 § 10 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 dage efter entrepriseaftalens indgåelse.

HH Installation ApS og dennes underentreprenør skal automatisk medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Det forudsættes desuden, at HH Installation ApS automatisk medforsikres på bygherrens all-risk entrepriseforsikring samt på bygherrens bygningsforsikring og løsøreforsikring i eksisterende bygninger.

Bygherren bærer ansvaret for tyveri og hærværk af materialer, der er leveret til pladsen, uanset om der er sket aflevering eller ej.

I tilbuddet er alle beløb angivet eksklusive moms.

Indeksregulering af tilbudssummen sker efter 12 måneder og i overensstemmelse med AB18, § 34.

Udover den faste pris skal der ydes HH Installation ApS godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

Eventuelle ekstra arbejder og materialer uden for tilbuddet faktureres til gældende dagspriser

Fristen for betaling er 21 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstidspunktet pålægges 2,5 % morarente pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

Kunden er straks ved levering eller afsluttet opgave forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen/det udførte arbejde med henblik på konstatering af mangler eller synlige fejl. Reklamation herover skal ske skriftligt inden 8 dage fra levering eller fra tidspunktet, hvor manglen er eller burde være opdaget. I modsat fald er kunden afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.

HH Installation ApS forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe opgaver eller leverancer, der er mangelfuldt udført på grund af fejl i udførelse, konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker efter HH Installation ApS’ valg ved reparation eller omlevering, og HH Installation ApS kan kun blive ansvarlig for omgørelse af eget arbejde og er således ikke ansvarlig for følgeomkostninger, tab m.v. HH Installation ApS afgør således i hvilket omfang afhjælpning skal foretages.

Kunden kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod HH Installation ApS som følge af mangler. HH Installation ApS’ mangelansvar er beløbsmæssigt begrænset til fakturabeløbet.

Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber, som påfører tilbudsgiver et videregående ansvar end efter AB 18 § 12, stk. 5, er kun gældende i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for HH Installation ApS.

HH Installation ApS er ikke ansvarlig for udstyr, herunder IT, og maskiner, der leveres af bygherren. Bygherren dokumenterer, at de leverede maskiner er CE-mærket i overensstemmelse med maskindirektivet. Dersom bygherren anmoder HH Installation ApS om at tilslutte bygherrens udstyr eller maskinel, sker dette på bygherrens ansvar og risiko.

HH Installation ApS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler – dog med nedenstående undtagelser. HH Installation ApS er således kun ansvarlig for personskade og tingsskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af HH Installation ApS eller andre, som HH Installation ApS har ansvaret for.

HH Installation ApS er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder dagbøder, driftstab, tidstab eller avancetab.

Overfor erhvervsdrivende erstatter HH Installation ApS ej heller moms.

I den udstrækning HH Installation ApS måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde HH Installation ApS skadesløs.

HH Installation ApS’ ansvar i medfør af AB 18 § 53, stk. 1, er begrænset til 1 million kr. pr. skade, dog maksimalt 15 mio. kr. pr. år.

HH Installation ApS er på intet tidspunkt ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder tabt fortjeneste, dagbøder, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Det forudsættes, at HH Installation ApS kan arbejde uhindret og kontinuerligt inden for normal arbejdstid.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betles som ekstraarbejder, jf. AB18, § 5, stk. 4. Afviser bygherren at betale, har HH Installation ApS ret til tidsfristforlængelse. Ved arbejde omfattet af vinterbekendtgørelsen har HH Installation ApS tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, pandemi, lokal virusudbrud, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Enhver uoverensstemmelse skal så vidt muligt søges løst ved forhandling eller konfliktmægling, og under alle omstændigheder i overensstemmelse med AB18, kapitel J.

Tvister afgøres ved Voldgiftsnævnet Bygge Anlæg.

Har du brug for et
uforpligtende tilbud?

Kontakt os – så vender vi tilbage hurtigst muligt.